Quins impostos pagaré després de vendre un habitatge?

La venda d’un habitatge està subjecta a impostos que han de ser pagats pel venedor. A Arquitectura Residencial us expliquem quins són els impostos més rellevants que s’apliquen en aquest cas.

 

Quan es ven un immoble, cal tenir en compte el pagament de tres impostos: l’IRPF, l’IBI i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal, per calcular la rendibilitat total de l’operació.

 

  1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

En el cas dels venedors que siguin residents fiscals a Espanya, el guany obtingut per la venda de l’habitatge està subjecte a aquest impost. La base imposable és la diferència entre el preu de venda i el preu d’adquisició i s’apliquen diferents tipus impositius segons el guany obtingut. No obstant això, hi ha exempcions en certs casos, com per exemple si els diners obtinguts es reinverteixen en la compra d’un nou habitatge habitual.

  1. Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Natura Urbana (IIVTNU)

També conegut com a impost de plusvàlua municipal, grava l’increment del valor del sòl des de l’adquisició fins a la venda de la propietat. Aquest impost el liquida el venedor i l’import a pagar varia segons el temps de tinença de l’habitatge i el municipi on es troba.

  1. L’IBI (Impost sobre Béns Immobles)

És un impost que recau sobre el titular o propietari dels immobles i el seu objectiu principal és obtenir recursos per finançar els serveis i les despeses municipals. El seu import es determina segons el valor cadastral de la propietat, que és una valoració oficial realitzada per l’administració municipal. La base imposable de l’impost es calcula aplicant un tipus impositiu establert per cada municipi sobre el valor cadastral. Es tracta d’un impost periòdic i generalment es paga anualment

 

Això no obstant, sempre és recomanable consultar amb un assessor fiscal per obtenir informació actualitzada i precisa sobre els impostos i possibles exempcions aplicables a la teva situació específica.

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Skip to content