Avís Legal

1 – OBJECTE

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL és propietari de la pàgina web corporativa Arqresidencial.com, De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació posa a disposició dels usuaris la següent informació general.

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL, amb CIF B 60.373.214 i domiciliada al c/ Freixa 26-28 Baixos 3r 08021 Barcelona, ​​Dades inscripció Registre Mercantil de Barcelona: Tom 26079, Foli 38, Full B99460. Telèfon de contacte 93 241 11 03 i email: hola@arqresidencial.com

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés, l’ús i, en general, la relació entre aquest web (d’ara endavant Portal) accessible a l’adreça d’Internet arqresidencial.com i els usuaris del Portal (d’ara endavant usuaris). RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL presta serveis de mediació immobiliària des d’on els usuaris poden consultar els immobles que teniu a la vostra disposició per a la venda en aquests moments. La informació que hi apareix no suposa cap obligació contractual.

L’objectiu de la pàgina és ajudar els compradors a trobar el seu immoble ideal a Barcelona. RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL, és membre de l’associació espanyola d’experts immobiliaris i està registrada a AICAT (Registre d’Agents immobiliaris de Catalunya), amb el número 6260.

2 – CONDICIONS GENERALS D’ÚS

  • Abans d’utilitzar qualsevol servei, o fer ús del portal, l’usuari haurà d’haver llegit i acceptat les condicions d’ús del portal.
  • Als efectes del contingut en les presents condicions generals, s’adquireix la condició d’usuari per la utilització de qualsevol servei a la pàgina arqresidencial.com
  • RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL es reserva el dret de modificar les condicions d´ús del portal en qualsevol moment. Per aquest motiu, es recomana revisar les condicions generals. En cas de no acceptar-les caldrà deixar de fer servir el portal.
  • El portal ofereix serveis gratuïts i de pagament. Els serveis prestats per l’empresa estan condicionats al registre previ al portal ia l’acceptació explícita de les condicions d’ús. L’empresa es reserva el dret de modificar les condicions de contractació del servei en qualsevol moment, variant termes i contraprestacions econòmiques.

3 – USOS PROHIBITS I PERMESOS

Queda prohibida la realització directament o indirectament de qualsevol modalitat d’explotació comercial dels serveis a què té accés, utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa a les nostres pàgines o serveis. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL autoritza a establir, enllaços, hipervincles o links a la pàgina principal d’ arqresidencial.com En cas de desitjar mostrar la informació en frames, o en condicions especials, cal que contacteu amb l’empresa enviant un email a: hola@arqresidencial .com

Es prohibeix lús del portal per a altres finalitats que no siguin les previstes per RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL

Així mateix, RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL es reserva el dret de no concedir accés a serveis i continguts quan així ho estimi segons la seva Política Comercial. De la mateixa manera es reserva el dret de retirar l’accés a les nostres pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.

4 – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El website corporatiu arqresidencial.com ; les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, el titular legítim del qual és RESIDENCIAL PINEDA PARK SL

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL garanteix la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal ” RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL ” quan la seva titularitat correspongui a RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL Aquesta garantia no s’estén a la informació o elements la titularitat del qual no correspon a RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL

Tret que fos autoritzat per RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL o dels tercers que figurin al Portal i en cadascun dels diversos Serveis oferts a través d’aquest . Així mateix, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL o per tercers, ja sigui al Portal, a qualsevol dels Serveis oa qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través d’aquest, per a la protecció dels seus drets.

5 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que contenen, que es poden veure impedits, dificultats, o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

No és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o llocs web de tercers accessibles des del portal arqresidencial.com , mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quins s’hi accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal arqresidencial.com oa qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius d’arqresidencial.com, excepte que aquesta ho autoritzi.

No assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del portal arqresidencial.com per terceres persones o entitats.

Ni els seus proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de RESIDENCIAL PINEDA PARK , SL

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Ús indegut o inadequat de les pàgines web de RRESIDENCIAL PINEDA PARK, SL

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix.

6 – CONTINGUTS DEL PORTAL

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent a la data d’última actualització. L’empresa es reserva el dret a modificar el contingut i els elements que integren les seves pàgines quan ho consideri oportú, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, així com impedir i restringir l’accés d’una manera temporal o permanent.

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs de tercers a què pugui accedir des de la seva pàgina.

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL utilitza tots els mitjans de què disposa per no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades incloses pels anunciants usuaris dels seus serveis. Les dades incloses pels anunciants no constitueixen oferta vinculant ja que poden estar subjectes a errors no voluntaris. En cas de detectar publicacions fraudulentes seran eliminades.

7 – POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els usuaris consenten el tractament de les dades personals per RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les polítiques s’han adequat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ( RGPD).

8 – CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE DADES DE CARACTER PERSONAL

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides i instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades . Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

8.1 – RESPONSABLE

Les dades personals recollides seran objecte de tractament i incorporades a un fitxer automatitzat del qual és titular;

Residencial Pineda Park, SL

Domicili: Carrer Freixa, 26-28 Bº-3a, 08021, Barcelona.

Telèfon: 93 241 11 03

Email: hola@arqresidencial.com

RESIDENCIAL PINEDA PARK SL mitjançant aquest avís, sol·licita als usuaris el seu consentiment per procedir al tractament de les dades d’acord amb aquesta Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8.2 – FINALITAT DE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE DADES DE CARACTER PERSONAL

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que les dades facilitades es registren amb les finalitats següents:

Les dades personals són facilitades pels contractants a la plataforma arqresidencial.com. Aquestes dades no són dades personals sensibles i s’aporten per fer una gestió correcta dels serveis als quals s’ha subscrit a través de la plataforma clubdelpropietario.org consistents en:

Difusió danuncis. Per facilitar la venda o el lloguer d’immobles RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL difon els anuncis incorporats pels usuaris que contractin els seus serveis. Per això, els usuaris aporten les seves dades personals i de contacte en un formulari.

Possibilitar el contacte entre anunciants i interessats en els anuncis publicats per RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL mitjançant el PORTAL a arqresidencial.com. Els interessats en els anuncis poden emplenar un formulari amb les dades de contacte, prèvia autorització, per contactar amb l’anunciant.

Gestió dels nostres serveis, incloent-hi tota mena d’informació que pugui ser rellevant per als nostres usuaris; informació tècnica, missatges de suport novetats dels nostres serveis, etc.

Enviament de comunicacions comercials de RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL i de tercers, per informar-te de productes i serveis, així com butlletins amb informació rellevant del sector.

Enviament de butlletins periòdics amb les novetats publicades al nostre bloc.

Prevenció d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de correu brossa, entre d’altres).

Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries. Tot usuari del portal podrà exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les dades personals des del mateix portal o mitjançant comunicació adreçada al correu electrònic: hola@arqresidencial.com

Termini de conservació de dades. Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial. Així mateix, les dades es conservaran el temps necessari per complir les obligacions legals. Un cop finalitzada la relació contractual, mantindrem les dades per enviar informació comercial i de nous serveis. En tot cas, l’usuari podrà sol·licitar la baixa a les comunicacions en qualsevol moment accedint des del mateix butlletí o enviant un email a hola@arqresidencial.com

8.3 – LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

L’execució d’un contracte amb RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL en relació amb les finalitats següents:

  • difusió dels anuncis
  • contacte amb els anunciants
  • gestió dels nostres serveis, incloent recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, missatges de suport, entre d’altres
  • enviament de comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes i serveis.

El consentiment de l’usuari en relació amb les finalitats indicades als apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 anteriors.

L’interès legítim de prestar els serveis per als quals ha estat contractat.

El compliment d’obligacions legals aplicables a RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL per a la finalitat indicada a l’apartat 7 és necessari per al compliment d’obligacions legals aplicables a

8.4 – CESSIÓ DE DADES PERSONALS DELS USUARIS A TERCERS

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL no cedirà les dades personals dels usuaris a cap tercer amb finalitat diferent de la que s’ha contractat, garantint-se en tot cas la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

8.5 – DRETS

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-ho des del propi compte d’usuari, a través dels enllaços habilitats que trobareu als correus electrònics i comunicacions de RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL o al vostre compte d’usuari. Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL carrer Freixa, 26-28 Bº-3ª, 08021 (Barcelona), Espanya. Dirigit a Atenció a l’Usuari i indicant al sobre “Protecció de Dades”. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: nom i cognoms i l’adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que us podeu adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

La prestació dels serveis sol·licitats impliquen el tractament de les vostres dades de caràcter personal, en aquest sentit, l’enviament de les dades personals a RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL mitjançant l’ús dels formularis electrònics del portal, o missatges de correu electrònic, implica el consentiment exprés del remitent, al tractament automatitzat de les vostres dades.

Totes les dades que es faciliten en els diferents formularis del portal s’incorporaran a fitxers responsabilitat de RESIDENCIAL PINEDA PARK SL., atès el caràcter personalíssim del dret a la protecció de dades de caràcter personal, us preguem que les dades que ens faciliteu, a mitjançant qualsevol d’aquests formularis, siguin les vostres pròpies dades. En cas que vostè ens facilités dades d’una altra persona, ho farà sota la seva responsabilitat i per això haurà d’haver obtingut un consentiment.

9 – EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

9.1 DEL FUNCIONAMENT I DISPONIBILITAT DEL LLOC WEB

L’empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal lloc web o dels altres llocs web amb què s’hagi establert un link o passarel·la.

Així mateix, RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web oa aquells altres llocs amb què s’hagi establert un link, o passarel·la.

La interrupció en el funcionament del lloc web o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, i altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL

El proveïdor de RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix al lloc web. Tot i això, RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al lloc web introduïts per tercers aliens a RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes.

En conseqüència, l’empresa no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota mena que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Així mateix, lempresa utilitza diverses mesures de protecció del seu lloc web contra atacs informàtics de tercers. Tot i això, l’empresa no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús del lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, l’empresa no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL es reserva el dret d’interrompre l’accés al vostre lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense avís previ.

9.2 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Tal com marca la legislació europea, el programari en línia és una excepció en la política de devolucions. Un cop contractat l’ús del servei per un període, l’usuari podrà cancel·lar la subscripció en qualsevol moment, sense dret a sol·licitar abonaments parcials del temps no utilitzat.

10 – SEGURETAT

RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir el secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal en els termes establerts a la legislació vigent.

11 – POLÍTICA DE COOKIES I NAVEGADORS D’INTERNET

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers, per tal de facilitar, millorar i personalitzar la navegació als usuaris. Les galetes són petits fitxers de text que el servidor d’un lloc web emmagatzema al navegador de l’usuari (Explorer, Safari, Firefox, Chrome…). Així, quan l’usuari torna a visitar el lloc web, es llegeixen les galetes per identificar aquest usuari i establir-ne les preferències de navegació.

Aquest lloc web utilitza els següents tipus de cookies pròpies:

Galetes tècniques i de seguretat: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei , la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Galetes d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores a funció de lanàlisi de les dades dús que fan els usuaris del servei.

Com podeu desactivar les galetes? En funció del navegador utilitzat, podeu desactivar les cookies en finalitzar cada sessió.

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ca&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Safari web: http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari IOS: http://support.apple.com/kb/HT1677

Cookies de tercers:

La nostra pàgina web utilitza galetes de Google Analytics i de Google AdSense. Es tracta de:

Galetes analítiques , per valorar el comportament de l’usuari durant l’ús del nostre portal.

Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat segons criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Per a més informació consulteu:

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/

Mitjançant l´acceptació de les condicions d´ús, l´usuari accepta l´ús d´aquestes cookies per part de RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL

12 – LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions relatives al portal s’interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals d’Ús, tant el Client com RESIDENCIAL PINEDA PARK, SL amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva de els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Última revisió 1 OCTUBRE 2023

Compare listings

Compare
Skip to content